Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bodytec Druten

Versie: 1.0.2 Datum: 07-02-17

1 WERKINGSSFEER
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Bodytec Druten praktijken, alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen de Bodytec Druten praktijk en een cliënt, op grond waarvan de behandelingen worden verricht.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door de Bodytec Druten praktijk schriftelijk zijn bevestigd.

2 DEFINITIES
a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bodytec Druten: een Bodytec Druten praktijk werkzaam volgens de Bodytec Druten principes ;Bodytec Druten methodes, zijn ontwikkeld voor mannen en vrouwen met behoefte aan gewichtsverlies en/of het terugdringen van hun lichaam omvangen hun algemene gezondheid. Het integreert het gebruik van individuele trainings- en figuurcorrectie methodes, voedingsprogramma’s, op basis van bloedonderzoeken, mentale training, facial methodes en pijn bestrijding methodes. In combinatie met deze programma’s wordt een medische E.M.S. trainingssimulator gebruikt .cliënt: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; behandeling: een eenmalige behandeling waarin de Bodytec Druten behandeling wordt toegepast op de cliënt.

3 ALGEMEEN
a. De Bodytec Druten praktijk is een zelfstandige onderneming, en de overeenkomst tussen de cliënt en de betreffende Bodytec Druten praktijk kan niet leiden tot enig (rechts)gevolg voor andere Bodytec Druten praktijken . b. Bodytec Druten behandel methodes zijn ontwikkeld voor gezonde mannen en vrouwen die ouder zijn dan 18 jaar en is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en personen met een pacemaker. c. Bodytec Druten behandel methode is ontwikkeld om mannen en vrouwen te helpen bij hun persoonlijke poging tot figuurcorrectie en gewichtscontrole alsmede hun gezondheid te verbeteren . Bodytec Druten pijnbehandeling kan (chronische) pijn verminderen. De Bodytec Druten praktijk is geen medische organisatie en pretendeert dat ook niet te zijn. De Bodytec Druten praktijk stelt diagnoses, en geeft adviezen en de adviezen van de Bodytec Druten praktijk dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging voor een dokters- of specialistisch(e) advies, evaluatie of behandeling. d. Cliënten met gezondheidsklachten dan wel een verhoogd risico daarop, worden geadviseerd om medisch advies in te winnen bij een arts, voordat zij de Bodytec Druten behandeling ondergaat.

4 PRIJZEN, BETALING, AANBIEDINGEN
a. De Bodytec Druten vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de Bodytec Druten praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. b. Betaling dient voorafgaand aan de eerste behandeling te geschieden. c. Aanbiedingen van de Bodytec Druten praktijk zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
d. Vooraf ingekochte behandelingen blijven gedurende één jaar na aankoopdatum geldig, zijn niet overdraagbaar en zijn slechts geldig bij de op de afsprakenkaart van vermelde Bodytec Druten praktijk. Het inwisselen van ingekochte behandelingen is niet mogelijk. Bij het niet gebruiken van vooraf ingekochte behandelingen, vindt geen restitutie plaats.
e. In uitzondering op het bepaalde boven staande. kan een Bodytec Druten praktijk een cliënt restitutie van vooraf ingekochte en niet gebruikte behandelingen worden verleend, indien zij een verklaring van een arts overlegt waaruit blijkt dat haar wordt afgeraden verdere behandelingen te ondergaan dit ter beoordeling van de Bodytec Druten praktijk.

5 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
a. De cliënt zal de Bodytec Druten praktijk vóór de eerste behandeling voorzien van alle gegevens, waarvan de Bodytec Druten praktijk aangeeft dat deze noodzakelijkzijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen .Indien er een wijziging in deze gegevens optreedt zal de cliënt de Bodytec Druten praktijk hierover voorafgaand aan de eerstvolgende behandeling informeren. b. De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, ten behoeve waarvan de cliënt door het aangaan van een overeenkomst met de Bodytec Druten praktijk toestemming verleent. Dit gegevensbestand wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de behandelingen en om de cliënt te informeren over (nieuws)berichten inzake de Bodytec Druten praktijk en de Bodytec Druten methode alsmede aanbiedingen van de Bodytec Druten praktijk.
c. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
d. De door de cliënt verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de cliënt. e. De cliënt verleent de Bodytec Druten praktijk de onder d. van dit artikel bedoelde toestemming om een andere Bodytec Druten praktijken die volgens de Bodytec Druten principe , te informeren dat de cliënt behandeling(en) bij de Bodytec Druten praktijk heeft ondergaan, doch enkel om die Bodytec Druten praktijk in staat te stellen om de toepasselijkheid van de bij die Bodytec Druten praktijk geldende garantieregeling te kunnen bepalen. f. De cliënt verleent de Bodytec Druten praktijk toestemming om haar per e-mail of per gewone post te informeren over (nieuws)berichten alsmede aanbiedingen inzake de Bodytec Druten praktijk en de Bodytec Druten principe.
g. Op verzoek van de cliënt zal de Bodytec Druten praktijk de cliënt inzage verlenen in de door haar opgeslagen gegevens en deze, indien door de cliënt gewenst, aanpassen.

6 ANNULERING, TE LAAT KOMEN
a. Tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de afspraak voor een behandeling kan de cliënt de behandeling telefonisch annuleren. Indien deBodytec Druten praktijk niet uiterlijk 12 uur van tevoren een annulering van de cliënt heeft ontvangen, kan de Bodytec Druten praktijk de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
b. Indien de cliënt te laat komt voor een afgesproken behandeling, kan de Bodytec Druten praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling.

7 UITVOERING
a. De Bodytec Druten praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. b. De Bodytec Druten praktijk houdt zich het recht voor een behandeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

8. KLACHTEN
a. Klachten naar aanleiding van een behandeling dienen binnen 8 dagen na de behandeling schriftelijk en per aangetekende post door de Bodytec Druten praktijk die de behandeling heeft uitgevoerd te zijn ontvangen. Nadien kan de aanleiding van de klacht mogelijk niet meer worden achterhaald.

9. BESCHADIGING, DIEFSTAL EN VERLIES EIGENDOMMEN
a. Bodytec Druten praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal en/of verlies van zaken die door de cliënt naar Bodytec Druten praktijk zijn meegenomen.

10 AANSPRAKELIJKHEID
a. Alle door de Bodytec Druten praktijken verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de gegevens die door de cliënt
zijn verstrekt. Documentatie aangaande de wetenschappelijke basis van de behandel methode zijn tegen vergoeding verkrijgbaar.
b. De door de Bodytec Druten praktijk gebruikte simulators zijn medisch getest en goedgekeurd in overeenstemming met diverse nationale en internationale
veiligheidsvoorschriften, en voldoen aan onder andere Amerikaanse, Canadese, Europese en Scandinavische regelgeving zoals CB, CE, UL en Nemko.
c. De Bodytec Druten praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Bodytec Druten praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige dan wel verouderde informatie.
d. De Bodytec Druten praktijk is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het toepassen van de Bodytec Druten principe, indien deze schade of letsel niet zou zijn opgetreden indien de cliënt in goede gezondheid zou hebben verkeerd. e. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van de Bodytec Druten praktijk dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van de Bodytec Druten praktijk zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs.

11 GESCHILLEN
a. Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Bodytec Druten

Kerkeland 9L
6651 KN Druten
06-30350058
info@bodytecdruten.nl